4 plays
Be Gunah Ae Manan (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Be Gunah Ae Manan (Khuda Baksh Baloch)
Be Qulye AeTahi (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Be Qulye AeTahi (Khuda Baksh Baloch)
Chaap Janan Baeye (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Chaap Janan Baeye (Khuda Baksh Baloch)
Degye Shahre Rawan (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Degye Shahre Rawan (Khuda Baksh Baloch)
Dila Hazaba Enth (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Dila Hazaba Enth (Khuda Baksh Baloch)
Dil Zari Pa Tahi (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Dil Zari Pa Tahi (Khuda Baksh Baloch)
Hama Dostean Dila (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Hama Dostean Dila (Khuda Baksh Baloch)
Jan Jan Meher Jan (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Jan Jan Meher Jan (Khuda Baksh Baloch)
Man Barbadan (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Man Barbadan (Khuda Baksh Baloch)
Muherag O Laal (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Muherag O Laal (Khuda Baksh Baloch)
Nazi Mani Mehrani (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Nazi Mani Mehrani (Khuda Baksh Baloch)
Sanaem Habibi (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Sanaem Habibi (Khuda Baksh Baloch)
Sarshapa Lontani (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Sarshapa Lontani (Khuda Baksh Baloch)
Ya Huda Chonean (Khuda Baksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Ya Huda Chonean (Khuda Baksh Baloch)
Be Gunah Ae Manan (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Be Gunah Ae Manan (Kuda Buksh Baloch)
Be Qulye (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Be Qulye (Kuda Buksh Baloch)
Chap Janan Baye (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Chap Janan Baye (Kuda Buksh Baloch)
Dega Shaher Ae Rawan (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Dega Shaher Ae Rawan (Kuda Buksh Baloch)
Dil Hazaba Ent (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Dil Hazaba Ent (Kuda Buksh Baloch)
Dil Zareeth Pa Tai (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Dil Zareeth Pa Tai (Kuda Buksh Baloch)
Hama Dostean Dila (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Hama Dostean Dila (Kuda Buksh Baloch)
Jan Jan Mher Jan (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Jan Jan Mher Jan (Kuda Buksh Baloch)
Man Barbadan (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Man Barbadan (Kuda Buksh Baloch)
Muhrag O Lal (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Muhrag O Lal (Kuda Buksh Baloch)
Sanam Habibi Marhaba (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Sanam Habibi Marhaba (Kuda Buksh Baloch)
Sarshapa Nazorkean (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Sarshapa Nazorkean (Kuda Buksh Baloch)
Shazi Mani Mehrani (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Shazi Mani Mehrani (Kuda Buksh Baloch)
Ya Huda Chunean Bahte (Kuda Buksh Baloch) Length: Unknown Play From album: Ya Huda Chunean Bahte (Kuda Buksh Baloch)

Eid E Nok (Album 2) – Khuda Baksh Baloch

00

Tags