10 plays
Cham Karyaba Dil Roke (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Cham Karyaba Dil Roke (Sanuk Mairaj)
Dil Taranage Akaptan (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Dil Taranage Akaptan (Sanuk Mairaj)
Janay Iskapa Ganoka (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Janay Iskapa Ganoka (Sanuk Mairaj)
Kaflay Wala (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Kaflay Wala (Sanuk Mairaj)
Kay Goshi Dor Sargir (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Kay Goshi Dor Sargir (Sanuk Mairaj)
Koloaan Gowata Man (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Koloaan Gowata Man (Sanuk Mairaj)
Mahparan Shinga (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Mahparan Shinga (Sanuk Mairaj)
Mana Mago Deewanag (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Mana Mago Deewanag (Sanuk Mairaj)
Tara Sate Magindan (Sanuk Mairaj) Length: Unknown Play From album: Tara Sate Magindan (Sanuk Mairaj)

Sanuk Mairaj – CD 3

00

Tags