4 plays
Allah Tara Madad Guwar (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Allah Tara Madad Guwar (Shahid Shama)
Chamkor Mani Butagai Tai Charagara Aye (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Chamkor Mani Butagai Tai Charagara Aye (Shahid Shama)
Dil Musallahe Bukhtay (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Dil Musallahe Bukhtay (Shahid Shama)
Haq Allah Je Mulla (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Haq Allah Je Mulla (Shahid Shama)
Insho Kenara (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Insho Kenara (Shahid Shama)
Intezaar E Mana Intezaar (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Intezaar E Mana Intezaar (Shahid Shama)
Kadi Baray Paman Kaay (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Kadi Baray Paman Kaay (Shahid Shama)
Malo Miraas (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Malo Miraas (Shahid Shama)
Mati Mani Mati Mani (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Mati Mani Mati Mani (Shahid Shama)
O Lala Lala Mani Dour Maro (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: O Lala Lala Mani Dour Maro (Shahid Shama)
Pullay Jawaniyan (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Pullay Jawaniyan (Shahid Shama)
Shamma Har Seo Bayzabaneay (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Shamma Har Seo Bayzabaneay (Shahid Shama)
Sohri Gushana Gusam Mul (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Sohri Gushana Gusam Mul (Shahid Shama)
Zurta Mana Nuyal Maday Jan (Shahid Shama) Length: Unknown Play From album: Zurta Mana Nuyal Maday Jan (Shahid Shama)

Shahid Shama – Vol 3

00

Tags